تجهیزات نصب

هيتر auto fire ديجيتال


هيتر دستی


قلاب باز کردن سقف
گيره پلاستيكی


گيره فلزی


کاردک کوتاه 5CM


کاردک کوتاه 4CM


کاردک کوتاه 7CM


كاردک گوشه


كاردک كوچک 90 درجه


كاردک بزرگ 90 درجه


كاردک کوچک گوشه 90 درجه


کاردک بزرگ گوشه 90 درجه


چسب مخصوص ترميم